Nieuw charter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voor leveranciers Tom&Co

Brussel, 15 november 2022 – Tom&Co is de eerste Belgische dierenspeciaalzaakketen die zijn leveranciers vraagt te handelen volgens bepaalde minimumnormen op vlak van duurzaamheid, door hen het recent geïmplementeerde charter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (Commitment and Supplier CSR charter) te laten ondertekenen. Hiermee verbinden leveranciers zich ertoe om een hoog niveau van ethisch ondernemen, respect voor mensenrechten en milieubeheer te handhaven. Dit nieuwe charter voor leveranciers is een aanvulling op de jaarlijkse commerciële overeenkomst tussen Tom&Co en zijn leveranciers.

Concrete engagementen voor zwart op wit resultaat

Vanaf nu worden alle leveranciers van Tom&Co geacht te handelen volgens zijn nieuw charter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Luc De Praet, Quality & Sustainable Development Responsible bij Tom&Co, is zeer enthousiast over het nieuwe charter en onderstreept het belang van concrete duurzaamheidsengagementen:

“Volgens ons is het essentieel om niet alleen beloftes te maken rond duurzaam ondernemen, maar er ook naar te handelen en zwart op wit resultaat te zien. Ruim 90% van de leveranciers hebben ondertussen ons nieuw charter getekend en houden daarnaast in een document bij welke stappen ze hebben ondernomen om aan de minimumnormen van het charter te voldoen. Hiermee kunnen we ook bijhouden welk percentage van onze omzet duurzaam is gerealiseerd en bepalen hoe we nog verder kunnen evolueren en verbeteren.”

Internationale organisaties en hun belangrijke beslissingen vormen de basis

Het charter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is in overeenstemming met en opgesteld op basis van belangrijke elementen die voorvloeien uit beslissingen van internationaal erkende organisaties en toepasselijke internationale wetgevingen. Daaronder vallen de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, de ILO-verklaring over de fundamentele beginselen en rechten op het werk, Het Business Social Compliance Initiative.

Focus op milieubescherming

Eerst en vooral is de impact op het milieu een belangrijk thema binnen het nieuwe charter. Tom&Co eist namelijk van zijn leveranciers dat zij alle wettelijke milieuvereisten naleven - in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs - en hun milieuprestaties voortdurend verbeteren. Leveranciers moeten hun impact op het milieu, vervuiling en afvalproductie zoveel mogelijk minimaliseren. Ook moeten ze ervoor zorgen dat hun personeel geïnformeerd en opgeleid wordt over het milieubeleid. Daarnaast verwacht Tom&Co dat zijn leveranciers bepaalde verbintenissen aangaan op vlak van dierenwelzijn, biodiversiteit, ontbossing en bosomschakeling en duurzame visserij.

Met respect voor de werknemers

Ten tweede vormt ook het werknemersbeleid een belangrijk onderdeel van het charter. Tom&Co verwacht van zijn leveranciers dat ze met hun activiteiten, faciliteiten en procedures de gezondheid en veiligheid van werknemers waarborgen en zelfs bevorderen. Ook worden leveranciers geacht alle werknemers gelijke kansen te bieden op basis van hun werk, talent en inzet. Discriminatie op de werkvloer wordt hierbij niet getolereerd, terwijl diversiteit en inclusie maximaal worden bevorderd. Tom&Co verwacht ook dat leveranciers met hun activiteiten de mensenrechten respecteren en dat werknemers eerlijk worden vergoed voor hun geleverde prestaties.

Tenslotte streeft het nieuwe charter voor maatschappelijk verantwoord ondernemen naar zakelijke integriteit en corruptiebestrijding. Tom&Co tolereert geen praktijken die niet stroken met de beginselen van eerlijkheid, integriteit en billijkheid.

Luc De Praet, Quality & Sustainable Development Responsible bij Tom&Co besluit als volgt: “Met dit nieuwe charter wil Tom&Co zijn partnerships verder versterken op basis van een gedeeld engagement voor transparantie, samenwerking en wederzijds respect."

keyboard_double_arrow_up