Privacy Policy

Laatste wijziging: 20 mei 2018

Aniserco NV (Tom&Co genoemd) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder ernstig. In deze Privacyverklaring leggen we u uit hoe Tom&Co uw gegevens ten gevolge van uw gebruik van deze website verzamelt en behandelt. Deze Verklaring werd recentelijk bijgewerkt om te voldoen aan de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is (hierna 'GDPR' genoemd).

1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Aniserco NV, Noordkustlaan 16A, bus B3 te 1702 Groot-Bijgaarden.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

Tom&Co verzamelt uw gegevens wanneer u zich bij ons inschrijft via, onder andere, onze website of wanneer u ons om een dienstverlening vraagt. Het gaat om gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) die u ons vrijwillig meedeelt via een inschrijvingsformulier (bijvoorbeeld wanneer u een vragenlijst invult, ons uw mening geeft of deelneemt aan een wedstrijd). Het gebruik van de website wordt ook geanalyseerd aan de hand van cookies. Tot slot kan Tom&Co gegevens verwerken, die met uw toestemming werden doorgegeven door derden, en die hoofdzakelijk over uw persoonlijke profiel en uw consumentengedrag gaan.

3. Op welke basis en met welke bedoeling verwerkt Tom&Co mijn gegevens?

Tom&Co verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer u daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Tom&Co vraagt u in de meeste gevallen uitdrukkelijk om uw toestemming, maar het is ook mogelijk dat uw toestemming wordt afgeleid van uw gedrag of instemmende handelingen (bijvoorbeeld wanneer u vrijwillig een vragenlijst invult of wanneer u gebruikmaakt van één van onze diensten). Als u uw toestemming daarvoor gegeven heeft, worden uw persoonsgegevens ook geregistreerd en verwerkt, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en om u interessante aanbiedingen te sturen. Dit gebeurt al dan niet op basis van uw persoonlijke profiel en uw aankoopverleden in de Tom&Co winkels.

4. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

Tom&Co deelt uw gegevens met niemand buiten de maatschappelijke zetel en de winkels van Tom&Co. In heel uitzonderlijke gevallen kunnen uw gegevens toch gedeeld worden, namelijk:

Wanneer de wet, een reglement of een gerechtelijke procedure (zoals een vonnis) ons daartoe verplicht

Op vraag van de autoriteiten, politiediensten

Wanneer wij van mening zijn dat het van essentieel belang of wenselijk is, om fysieke letsels of financiële schade te voorkomen, of in het geval van een onderzoek naar vermoedelijke of aangetoonde fraude, of illegale activiteiten.

In het geval van een verkoop of overdracht van onze activiteiten of bezittingen, in hun geheel of gedeeltelijk, behouden wij ons ook het recht voor om al de gegevens, die wij over u beschikken, door te geven. In een dergelijk geval verbinden we ons ertoe om alles te doen wat binnen onze macht ligt om ervoor te zorgen dat de overnemer uw gegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien een dergelijke verkoop of overdracht zich zou voordoen, stellen we u daarvan op de hoogte, en kunt u contact met de overnemer opnemen om hem vragen te stellen in verband met de verwerking van uw gegevens.

5. Marketing

Tom&Co gebruikt uw gegevens met uw toestemming voor marketingdoeleinden en om u op de hoogte te houden van de laatste nieuwsjes of van promoties. In dat kader werken wij samen met een aantal partners:

Gicom (communicatiebureau)

Initiative Media (media-agentschap)

Splio (plateform voor marketing automation)

OONA (influencersbureau)

Universem (bureau voor digital performance)

Prestashop (e-commerceplatform)

Qualifio (plateforme d’engagement des audiences digitales)

HighCo (agentschap voor de verwerking van kortingbonnen).

6. Uw rechten

U kan op ieder moment uw rechten als betrokkene uitoefenen (via e-mail of een met de post, aangetekend schrijven). U stuurt ons een e-mail naar privacy@tomandco.com of per post, gericht aan Tom&Co, Noordkustlaan 16A B3 – 1702 Groot-Bijgaarden, ter attentie van de Privacy verantwoordelijke. Omwille van het vertrouwelijke karakter vragen wij steeds bij de uitvoering van uw rechten om een identiteitsbewijs (enkel de voorzijde graag) voor te leggen om te komen tot een éénduidige identificatie, we willen er namelijk steeds voor zorgen dat uw gegevens niet gedeeld worden door derden natuurlijk.

Met betrekking tot uw gegevens hebt u het recht om:

toegang te krijgen tot uw gegevens en om ze te raadplegen

ze te laten verbeteren

u eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan

uw gegevens te laten verwijderen

een beperking van de verwerking van uw gegevens aan te vragen

deze informatie te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat

Mocht u toch het gevoel hebben dat wij u niet de juiste of onvoldoende informatie ter beschikking hebben gesteld, dan heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit.

7. Overdracht van uw gegevens

Een goed beheer van uw persoonsgegevens is steeds belangrijk voor ons. Daarom garanderen wij dat uw gegevens steeds binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) blijven en deze niet zullen gedeeld worden hierbuiten.

8. Gegevensbescherming

Tom&Co treft alle administratieve, technische, fysieke en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of niet-toegestane vernietiging van persoonsgegevens, tegen onbedoeld verlies ervan, tegen frauduleuze wijzigingen, toegang ertoe en iedere andere vorm van niet-toegestane verwerking. De gegevens worden ook beschermd door technische en fysieke toegangscontroles en door procedures die instaan voor een gepaste bescherming.

9. Cookies

Tom&Co heeft een afzonderlijk beleid met betrekking tot cookies.

10. Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door ondernemingen die niet tot Tom&Co behoren. De verantwoordelijken van deze websites moeten ten allen tijde zorgen voor een eigen Privacyverklaring waar zij verantwoordelijkheid in opnemen. Tom&Co kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites of voor de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt door dergelijke derde partijen.

11. Bewaartermijn van de gegevens

Tom&Co heeft een beleid voor het bewaren van gegevens. Deze kan u op verzoek raadplegen door een e-mail te sturen naar privacy@tomandco.com.

12. Wijziging van het Privacy beleid

Deze Privacyverklaring kan op gezette tijden en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het beleid van Tom&Co, wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, beter weer te geven. De datum van de meest recente wijziging vindt u bovenaan op dit document.

13. Contact met ons opnemen

Bij vragen in verband met de verwerking van uw gegevens kunt u steeds bij ons terecht, hetzij via een e-mail aan privacy@tomandco.com, hetzij per post aan Tom&Co, ter attentie van de Privacy verantwoordelijke, Noordkustlaan 16 A B3 – 1702 Groot-Bijgaarden.

keyboard_double_arrow_up