Catégories
Word franchisenemer

Wat zijn onze groeigebieden?

Een groeimarkt

 • 800mio 1 op 2 ±5% per jaar in België *
 • 1 op 2 gezinnen heeft een huisdier
 • +5% groeiverwachting

*Studie Promojardin – Les échos, december 2018

Groeifactoren bij Tom&Co

 1. Uitbreiding
 2. Omnichannel platform
 3. Premiumisering
 4. Exclusieve merken
 5. Community
 6. Expertise en dienstverlening
Catégories
Word franchisenemer

Hoe bouwen we samen aan ons project?

Stap 1: Ontdekkingsfase

Stap 2: Ontwikkelingsfase

Stap 3: Implementatie

Stap 4: Voorbereiding voor de opening

Stap 5: Opening van de winkel

 • Vragenlijst voor kandidaat, beschikbaar op www.franchise.tomandco.com
 • Eerste contact, voorstelling van de keten
 • Operationele stage in geïntegreerde winkel
 • Overhandiging van het PID (Precontractueel Informatiedocument)
 • Ontmoeting met de franchisehouder in Brussel en met het directieteam
 • Goedkeuring van een locatie, met de hulp van de vastgoedexpert
 • Evaluatie van de werken door de technisch directeur
 • Marktstudie door de franchisenemer
 • Voorbereiding van het financiële businessplan door de franchisenemer en zijn expertboekhouder
 • Onderhandeling van de huurovereenkomst, met ondersteuning van de vastgoedexpert
 • Goedkeuring van het project
 • Voorstel voor een zonereservatiecontract
 • Afspraken bij banken
 • Ondertekening van de overeenkomst en neerlegging van de administratieve goedkeuring
 • Ondertekening van de hypotheek
 • Ondertekening van het contract en betaling van de instapkosten
 • Opleiding van 6 weken
 • Aanwervingen
 • Werken en winkelinrichting
 • Winkelrekken plaatsen en eerste bestelling in de rekken plaatsen
 • Communicatieplan
 • Specifieke begeleiding gedurende de 3 eerste maanden
 • Assistentie tijdens de hele duur van het contract
Catégories
Word franchisenemer

Begeleiding van de franchisenemer

De begeleiding die we bieden aan onze franchisenemers is een echte troef om de beste kandidaten te overtuigen. De begeleiding is persoonlijk en loopt gedurende elke stap van het contract.

 • Een operationele en persoonlijke coaching
 • Technische begeleiding
 • Een sterke aankoopcentrale
 • Een getrouwheidsprogramma
 • Ondersteuning bij marketing en communicatie
 • Opleidingen
 • Logistiek
 • Informaticasysteem

Meerdere coördinatoren begeleiden de franchisenemer:

 • De salesmanager:
  coach tijdens de opleiding, de aanwervingen en de opening, partner voor lokale acties, advies over het opvolgen van de resultaten
 • De technisch verantwoordelijke:
  voor de winkelinrichting en administratieve dossiers
 • De technisch verantwoordelijke:
  vergemakkelijkt de zoektocht naar de beste locatie onder de beste voorwaarden
 • De franchisemanager :
  begeleidt nieuwe kandidaten tot aan de opening

Deze persoonlijke ondersteuning wordt aangevuld met plenaire sessies, regionale bijeenkomsten en commissies die helpen een relatie op te bouwen tussen de franchisegever en zijn netwerk.

 • Afgifte van het vergunningsdossier van de werken bij het gemeentehuis
 • Technische studie met kostenraming van de werken
 • Opmaak van de plannen
 • Terbeschikkingstelling van een vestigingsteam om de winkel in te richten

Tom&Co brengt elke kandidaat in contact met een aannemer, een partner die verantwoordelijk is voor de onderhandeling van de offertes en de coördinatie van de werken.

 • Meer dan 7000 producten tegen sterk onderhandelde en competitieve prijzen
 • Ontwikkeling van innoverende en onderscheidende assortimenten die een antwoord bieden op de behoeften van 4 klantenprofielen
 • Een uitgebreid en kwalitatief assortiment met onze eigen, exclusieve merken die ontwikkeld werden door specialisten in diervoeding

CoLoCo doet meer dan andere getrouwheidsprogramma’s. Deze club van dierenliefhebbers verzamelt informatie van duizenden klanten in een database, een belangrijke hefboom voor de lokale acties van elke winkel.

De communicatievergoeding dient om de ontwikkeling van marketingtools te financieren die het netwerk krijgt om hun acties te ondersteunen:

 • Promotiefolders
 • E-catalogus beschikbaar in het verkooppunt
 • Communicatieplan op maat voor de opening
 • Assistentie bij de lokale acties van de franchisenemer
 • Getrouwheidsprogramma
 • Digitale campagnes

En dat als aanvulling op het offline en online communicatiemateriaal dat centraal geproduceerd wordt.

De basisopleiding duurt 6 weken en bestaat uit een theoretisch en praktisch deel (in de winkel, bezoek aan het magazijn, aan de hoofdzetel …). Ze wordt verzorgd door de beste krachten van het netwerk.

 1. Integratiefase
 2. Leerfase
 3. Permanente vorming
 • Wekelijkse levering
 • Meer dan 100.000 palletten per jaar verzonden

Tom&Co stelt je een pakket voor, inclusief:

 • Kassasysteem
 • Bestelsysteem
 • Ondersteuning
 • Onderhoud
Catégories
Word franchisenemer

Onze toegevoegde waarde

Tom&Co biedt dieren en hun baasjes alles wat ze nodig hebben om hun unieke band op te bouwen.

Expertise

 • Eén getuigschrifthouder* per winkel
 • Lokale opvolging door een dierenarts
 • Eén specifieke ruimte per soort
 • Meer dan 7.000 producten

Emotie

 • Een gezellige, aangename ruimte voor klanten en hun dieren
 • Een uniforme omgeving in al onze winkels, overeenkomstig met onze kwaliteitscriteria

Diensten

 • DOGWASH : hondenwassalon met zelfbediening
 • BEAUTY : dierenverzorging
 • LOCAL EXPERT : Consultatieruimte
 • Activiteitenworkshops
 • Praktische gidsen
 • GRAVEERDIENST : penningen, halsbanden
 • Afdeling parafarmacie
 • Getrouwheidssysteem
Dog WashDe winkel staat centraal in het concept van Tom&Co. De e-commerce dient eerder ter ondersteuning, om onze community verder uit te breiden en aan ons te binden.* Het getuigschrift van vakbekwaamheid voor de verzorging van niet-gedomesticeerde soorten is een document dat de Franse overheid aflevert en de bekwaamheid erkent van de houder om levende exemplaren van niet-gedomesticeerde soorten, “van lokale of uitheemse fauna”, te kweken, verkopen, verhuren, vervoeren of tonen aan het publiek.

Catégories
Word franchisenemer

Financiële gegevens van het project

Ons franchisecontract

 • Duur: 9 jaar, stilzwijgend hernieuwbaar
 • Instapkosten: € 10.000
 • Merkvergoeding: 5 %
 • Communicatievergoeding: 1 %

Resultaten van de winkel

 • Resultaten van goeddraaiende winkel geschat op € 1.200.000 excl. Btw
 • Doel: return on investment < 5 jaar
 • 3 tot 4 werknemers

Investeringen

Gemiddeld 500.000 € excl. btw

Deze som omvat de werken, de inrichting, de stock van € 100.000, het instapgeld en de oprichtingskosten. Deze investeringen zullen worden gefinancierd met een persoonlijke bijdrage van 150.000€ en een aanvullende banklening.

Implementatiecriteria

 • Verkoopoppervlak van 450 à 550
 • Binnen retailpark of winkelzone
 • Stedelijke gebieden > 25 000 inwoners
 • Parking > 15 plaatsen
 • Goede toegankelijkheid en zichtbaarheid
Catégories
Word franchisenemer

Profiel van de franchisenemer

We zoeken ondernemende mannen en vrouwen die staan te popelen om een winkel op te richten en commercieel uit te bouwen in de vorm van een franchise en dit in nauwe samenwerking met de directie van het netwerk en de salesmanagers van Tom&Co.

De voorwaarden:

 • De verkoop en klant vormen de kern van je project
 • Je houdt van dieren
 • Je kan je vinden in de waarden van Tom&Co en draagt ze uit in je winkelconcept
 • Je kan een financiële bijdrage voorzien van zo’n € 150.000
Tom&Co
Catégories
Devenez franchisé

Quels sont nos axes de croissance ?

Un marché en croissance

 • Un marché global proche des 5 milliards d’€ par an en France
 • Un foyer sur 2 possède un animal de compagnie
 • 5% par an de prévision de croissance pour le secteur

Les axes de croissances chez Tom&Co

 1. Expansion
 2. Plateforme omnicanale
 3. Premiumisation
 4. Marques exclusives
 5. Communauté
 6. Expertise et services
Catégories
Devenez franchisé

Comment construire votre projet ensemble ?

Étape 1 : phase de découverte

Étape 2 : phase de construction

Étape 3 : mise en oeuvre

Étape 4 : préparation de l’ouverture

Étape 5 : ouverture du magasin

 • Questionnaire de candidature disponible sur www.franchisetomandco.fr
 • Premier contact ; présentation de l’enseigne
 • Stage opérationnel dans un magasin intégré
 • Remise du DIP (document d’information précontractuel)
 • Rencontre du Franchiseur à Bruxelles et de l’équipe de Direction
 • Validation d’un emplacement, avec l’aide de l’expert immobilier
 • Evaluation des travaux par le directeur technique
 • Étude de marché par le franchisé
 • Préparation du business plan financier par le franchisé avec son expert-comptable
 • Négociation du bail, avec le support de l’expert-immobilier
 • Validation du projet
 • Proposition d’un contrat de réservation de zone
 • Rencontre des banques
 • Signature du bail et dépôt des autorisations administratives
 • Signature du prêt bancaire
 • Signature du contrat et versement du droit d’entrée
 • Formation de 6 semaines
 • Recrutement
 • Travaux et aménagement
 • Implantation du squelette et mise en rayon de la 1ere commande
 • Plan de communication
 • Accompagnement spécifique pendant les 3 premiers mois
 • Assistance continue sur toute la durée du contrat
Catégories
Devenez franchisé

Accompagnement du franchisé

L’ accompagnement prodigué à nos franchisés est un véritable atout pour convaincre les meilleurs candidats à nous rejoindre.
Cet accompagnement est personnalisé et intervient à toutes les étapes du contrat.

 • Un coaching opérationnel personnalisé
 • Un accompagnement technique
 • Une centrale d’achat forte
 • Un programme de fidélité
 • Un support marketing et communication
 • Des formations
 • Logistique
 • Un système informatique

Plusieurs coordinateurs accompagnent le franchisé :

 • L’animateur
  coach lors de la formation, du recrutement et de l’ouverture, partenaire sur les actions locales, conseil sur le suivi de la performance
 • Le responsable technique
  pour les aménagements et les dossiers administratifs
 • L’expert immobilier
  pour faciliter la recherche du meilleur local aux meilleures conditions
 • Le franchise manager
  pour accompagner les nouveaux candidats jusqu’à l’ouverture

Cet accompagnement personnalisé est complété par des plénières, des réunions régionales, des commissions qui permettent de construire une relation entre le Franchiseur et son réseau.

 • Introduction du dossier d’autorisation pour les travaux en mairie
 • Étude technique avec estimatif des travaux
 • Création des plans
 • Mise à disposition d’une équipe d’implantation pour établir le squelette du magasin

Tom&Co met chaque candidat en relation avec un maître d’oeuvre partenaire qui sera responsable de négocier les devis et de coordonner les travaux.

 • Plus de 12.000 références avec des prix négociés et compétitifs
 • Développement d’assortiments innovants et différentiants répondant à 4 profi ls clients distincts
 • Un assortiment de choix et de qualité avec nos marques propres et exclusives développées par des spécialistes en nutrition animale.

En plus des fonctionnalités de tout programme de fi délité, CoLoCo, le club des passionnés des animaux, regroupe les informations de milliers de clients dans une base de données, levier pour les actions locales de chaque magasin.

La redevance de communication finance la création d’outils marketing transmis au réseau pour soutenir ses actions :

 • Tracts promotionnels
 • e-catalogue disponible sur le point de vente
 • Plan de communication sur mesure à l’ouverture
 • Assistance du franchisé pour ses actions locales
 • Programme de fidélité
 • Des campagnes digitales

Et ce, en complément du matériel de communication off et on-line produit en centrale.

La formation initiale porte sur 6 semaines avec une approche à la fois théorique et pratique (en magasin, visite de l’entrepôt, du siège…), assurée par les meilleurs talents du réseau. Votre trajet d’apprentissage s’organise en trois phases :

 1. phase d’intégration
 2. phase d’apprentissage
 3. formation continue
 • Livraison hebdomadaire
 • Plus de 100.000 palettes expédiées par an

Tom&Co propose un package incluant :

 • Un système de caisse
 • Un système de commandes
 • Une assistance
 • Une maintenance
Catégories
Devenez franchisé

Notre valeur ajoutée

Tom&Co apporte aux animaux et à leurs maîtres tout ce dont ils ont besoin pour nouer cette relation unique.

Une expertise

 • Un capacitaire* par magasin
 • Un suivi local par un vétérinaire
 • Un espace dédié par espèce
 • Plus de 12.000 produits référencés

Une émotion

 • Un espace accueillant et joyeux pour les clients et leurs animaux
 • Un univers homogène dans tous nos magasins en ligne avec nos critères de qualité

Des services

 • DOGWASH : station de lavage canin en libre-service
 • BEAUTY : un service de toilettage
 • LOCAL EXPERT : Un espace de consultations
 • Des ateliers d’animations
 • Un espace parapharmacie
 • LA GRAVURE : médailles, colliers
 • Des guides pratiques
 • Un système de fidélité
Dog WashLe magasin est au centre du concept Tom&Co, l’e-commerce sera utilisé comme support de développement et d’adhésion de sa communauté.* Le certificat de capacité pour l’entretien d’animaux d’espèces non domestiques est un document délivré par l’administration française, reconnaissant la compétence de son titulaire à élever, vendre, louer, faire transiter ou présenter au public des spécimens vivants d’espèces non domestiques de la « faune locale ou étrangère ».

Catégories
Devenez franchisé

Données financières du projet

Notre contrat de franchisé

 • Durée : 7 ans, renouvelable par tacite reconduction
 • Droit d’entrée territorial : 25.000 €
 • Exclusivité territoriale
 • Une redevance de marque : 5 %
 • Une redevance de communication : 1 %

Performance du magasin

 • Performance du magasin estimée à maturité à 1.200.000 € HT
 • Objectif : retour sur investissements < 5 ans
 • 3 à 6 salariés

Investissements

En moyenne 450.000 € HT

Cette enveloppe inclut les travaux, le mobilier, le droit d’entrée, les frais de créations et les dépôts de garanties divers. Le financement se compose de votre apport de 100 000€ et d’un emprunt bancaire complémentaire sur une durée de 7 ans. Le stock (110k€ en moyenne) bénéficie des mêmes conditions de financement que les commandes. Il est financé par le fond de roulement.

Critères d’implémentation

 • 450 à 650 m² de surface de vente
 • Au sein d’un retail park ou de zones commerciales
 • Aires urbaines > 25 000 habitants
 • Parking > 15 places
 • Bonne accessibilité et visibilité
Catégories
Devenez franchisé

Profil du franchisé

Nous recherchons des hommes ou femmes entrepreneurs, tentés par la création et le développement commercial de plusieurs magasins en franchise et ce, en étroite collaboration avec la direction du réseau et l’équipe d’animateurs Tom&Co.

Les prérequis :

 • Positionner le commerce et le client au centre de votre projet
 • Aimer les animaux
 • Porter les valeurs de Tom&Co et adhérer au concept
 • Justifier un apport financier autour de 100 000€
Tom&Co quitte le groupe Delhaize
Catégories
Actualités franchisés

Un deuxième magasin pour Nicolas Piot

Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau Tom&Co à Challans en collaboration avec Nicolas Piot.

Nicolas a déjà démontré sa capacité à développer un point de vente sur le site de T&C Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
C’est son 2eme magasin en 2 ans.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ce nouveau projet !

Catégories
Happy World

Un sourcing européen

Autant que possible Tom&Co privilégie le sourcing européen pour ses produits sécurisant ainsi d’avantage son approvisionnement et réduisant considérablement le transport et émission qui y sont liées. Les croquettes Appetite sont ainsi fabriquées dans le Nord de la France, les recettes Nutri Expert en Belgique et de nombreuses références d’accessoires (arbres à chat, clapiers, poulaillers,…) acheminées depuis l’Europe de l’Est.

Catégories
Happy World

Sélection de produits recyclés

Un bac à chat fabriqué avec 98% de plastique recyclé, des gammes complètes de jouets et d’accessoires pour chiens fabriqués à partir de plastique récupéré sur les plages, dans la mer, sur la terre : que de bonnes initiatives pour réduire son emprunte carbone tout en faisant plaisir à ses compagnons.

Catégories
Happy World

Développement des produits en vrac

On fait déjà de petits gestes pour réduire nos déchets et on a envie d’emmener notre compagnon à pattes, poils et plumes dans l’aventure ? C’est possible chez Tom&Co ! Il y a un beau choix d’aliments dispos en vrac, pour tout le monde : pour les chiens, les poules, les oiseaux et les rongeurs. Il suffit de remplir les sacs en maïs prévus, d’utiliser les seaux réutilisables proposés, ou encore de venir avec ses propres contenants : simple, pratique, écologique… et économique.

Catégories
Actualités franchisés

Tom&Co veut accélérer sa croissance en Europe

L’enseigne belge spécialisée dans l’animalerie envisage d’accueillir Verlinvest à son capital. Si l’opération doit encore être validée et approuvée par les autorités de la concurrence, elle permettra d’accélérer la croissance de Tom&Co.

Dans le secteur de l’animalerie, qui se veut concurrentiel, Tom&Co domine déjà le marché en Belgique. Le groupe qui compte 180 magasins, principalement en franchise, se différencie sur le marché grâce à l’expérience de ses franchisés, les services et les conseils d’experts, afin de répondre aux besoins des clients. « Boosté par l’effervescence qui entoure les animaux de compagnie, désormais considérés comme des membres à part entière de la famille, notre secteur affiche une santé florissante et une belle croissance ces dernières années », explique Thierry le Grelle, le CEO et co-actionnaire de l’entreprise. Les ventes ont progressé de 15 % en 2020 et de 10 % en 2021 pour atteindre les 264 millions d’euros.

Des ambitions européennes

La marque projette désormais de s’étendre davantage à l’échelle européenne. Pour cela, Tom&Co compte sur la participation de Verlinvest qui investit essentiellement dans des entreprises en forte croissance, comme Tony’s Chocolonely ou encore Oatly. La holding belge souhaite donc aider le spécialiste des animaleries à devenir un acteur majeur dans ce secteur, d’abord en France et au Benelux avant de s’exporter plus loin en Europe. « Le marché européen des animaux de compagnie offre d’énormes opportunités pour un acteur tel que Tom&Co, qui a créé une marque déjà forte en Belgique » souligne Roberto Italia, CEO de Verlinvest. Grâce à leur expérience notamment régionale, dans le domaine des produits pour animaux de compagnie et des produits de grande consommation en général, Verlinvest semble bien placé pour soutenir Tom&Co au cours de cette prochaine période de croissance et concrétiser les ambitions européennes de ce fleuron belge de la distribution.


Source: Officiel de la Franchise – Nathan Rayaume

Catégories
Actualités franchisés

Le « LABEL QUALITE COMMERCE » pour Tom&Co Arras et Evelyne Leblond

À la tête de cette initiative, la CCI qui propose de mesurer la satisfaction client en passant en revue les points clés de la performance, à travers le diagnostic Qualité Commerce.

Chaque commerçant le sait : la communication, notamment sur les horaires d’ouverture, la qualité d’accueil du client, la découverte de ses besoins, l’argumentation commerciale sont des éléments incontournables pour faire tourner une boutique. Avec le diagnostic Qualité Commerce, un œil extérieur va permettre une analyse à 360 degrés, pour explorer tous les fondamentaux du succès.

Le diagnostic Qualité Commerce se déroule en deux temps. D’abord, la première partie va permettre de réaliser un audit mystère. Ensuite, le chef d’entreprise est questionné sur son cœur de métier. « Nous analysons désormais la communication sur le point de vente, sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Aujourd’hui, difficile en effet de faire l’impasse sur Facebook, sur le référencement dans Google business ou sur un site internet facilement consultable depuis un smartphone. L’ensemble de la communication du point de vente est analysée.

Avec un score de 93.69% Evelyne Leblond et toute son équipe décroche, pour son animalerie à Arras, ce label haut la main et illustre bien tout l’attention mise au quotidien pour satisfaire les clients chez Tom&Co.

Catégories
Paroles franchisés nl

interview van Johan Wellens, franchisenemer van Tom&Co Kontich, Knokke en Berchem

411usJ6V3ik

Catégories
Paroles franchisés fr

Interview de François Lalande, franchisé du Tom&Co Bordeaux

peZ2STIyaTU